Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem „gdansk.jezuici.pl”, zwany dalej „Stroną” prowadzony jest
  przez Parafię Rzymsko Katolicką św. Krzyża z siedzibą na Mickiewicza 11, 80-425 Gdańsk. NIP 9570562550, Regon 040053229. Dalej zwana „Parafią”.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania ze Strony.
 3. Strona umożliwia:
  1. zapoznawanie się z informacjami o działaniach Parafii,
  2. przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań Parafii,
 4. Każdy korzystający ze Strony (zwany dalej „Użytkownikiem”) z momentem podjęcia czynności zmierzających do
  korzystania ze Strony zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając
  w jakikolwiek sposób z Strony, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje
  jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników w Stronie.

§ 2. Płatność online

 1. Strona umożliwia dokonywanie wpłaty na rzecz Parafii w celu wsparcia jej działalności poprzez płatność online.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (krajowa
  instytucja płatnicza obsługująca płatności i nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego; nr wpisu do rejestru
  KNF: IP17/2013), zwana dalej „Blue Media”.
 3. Wpłaty są przyjmowane w złotych (PLN).
 4. W celu dokonania wpłaty poprzez płatność online Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową firmy Blue
  Media, gdzie będzie mógł zrealizować płatność przy użyciu jednej z metod płatności aktualnie udostępnianych przez
  Blue Media m.in.:
  1. płatność kartą płatniczą (Blue Media przedstawia aktualną listę organizacji kartowych),
  2. płatność przelewem elektronicznym, w tym pay-by-link (Blue Media przedstawia aktualną listę banków),
  3. płatność BLIKiem.
  4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu płatności dokonanej przez Użytkownika kartą płatniczą Parafia
   dokona zwrotu na rachunek karty płatniczej Użytkownika, z której dokonano płatności.

§ 3. Ochrona danych osobowych

 1. administratorem danych osobowych Użytkownika jest Parafia;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected];
 3. dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu realizacji działań Parafii – na podstawie
  prawnie uzasadnionego interesu administratora danych,
 4. kategoria danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe i informacje o darowiznach;
 5. odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą banki i instytucje płatnicze realizujące płatność darowizny
  oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 6. dane osobowe Użytkownika przechowywane będą nie dłużej niż przez 6 lat;
 7. Użytkownik posiada prawo do: odwołania zgody, żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania w celach inne niż statutowe;
 8. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Parafia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z ważnych powodów za które uznaje się: zmiany powszechnie
  obowiązujących przepisów prawa; zmiany zakresu Serwisu, do których Regulamin znajduje zastosowanie, które nie
  wpłyną negatywnie na sytuację Użytkownika.
 2. Zmiana Regulaminu jest publikowana w Serwisie i wchodzi w życie z dniem publikacji.
 3. Parafia nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
 4. Reklamacje dotyczące Serwisu należy kierować pod adres e-mail: [email protected]. Reklamacja rozpatrywana
  będzie w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Parafia powiadomi
  Użytkownika w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja.