www.facebook.com/jezuici.gdansk

Małżeństwo

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

1.) Zasadą ogólną jest, że Sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego, i tam przeprowadza się przygotowanie, i wszystkie formalności przedślubne.

W tym miejscu, jak pokazuje życie, potrzeba wyjaśnienia.
Wiele kontrowersji, nieporozumień a nawet pretensji wprowadza niezrozumienie co znaczy określenie MOJA PARAFIA.

Moja parafia, czyli
PARAFIA MOJEGO OBECNEGO FAKTYCZNEGO ZAMIESZKANIA.

Często jest to inna parafia niż parafia zameldowania,
– inna niż moja ulubiona parafia,
– inna niż parafia mojego chrztu,
– inna niż parafia gdzie mieszkałem, mieszkałam w dzieciństwie.

Według Prawa Kanonicznego, w Polsce obowiązuje zasada, że ta parafia, na terenie której faktycznie teraz mieszkam ma pierwszeństwo i wszelkie prawa odnośnie udzielania Sakramentów: Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania, Małżeństwa, opieki duszpasterskiej nad chorymi, odprawienia pogrzebu, wydawania „Zaświadczeń”, „Pozwoleń”, itd.

Inne parafie mogą udzielić wymienionych Sakramentów czy załatwić daną sprawę o ile zostanie udzielone im odpowiednie „Upoważnienie” lub „Zezwolenie” z PARAFII OBECNEGO ZAMIESZKANIA.


2.) Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tego sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać „Licencję…” na ślub w innej parafii. W takim przypadku wszystkie formalności przeprowadza się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Natomiast w parafii, w której ma się odbyć ślub uzgadnia się termin, przebieg uroczystości i tam też dostarcza się „Licencję …”.

a.) Jeżeli my mamy wydać Licencję dla kogoś – to jest potrzebny pełny tytuł i pełny adres parafii ślubu.

b.) Jeżeli Licencja ma być dostarczona do nas:

Archidiecezja Gdańska
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętego Krzyża
80-425 Gdańsk, ul. Mickiewicza 11

3.) Istnieje także nadzwyczajna (wyjątkowa) możliwość uzyskania z parafii narzeczonej lub narzeczonego „Zezwolenia na przeprowadzenie rozmów kanoniczno-duszpasterskich poza uprawnioną parafią” i na podstawie tego dokumentu wszystkie formalności przedślubne może przeprowadzić inna parafia.


*   *   *

4.) Narzeczeni winni zgłosić się w biurze parafialnym na kilka miesięcy przed planowanym ślubem w celu zarezerwowania terminu i przygotowania potrzebnych dokumentów.

5.) Na 3 miesiące przed ślubem należy spisać protokół przedślubny. W tym celu prosimy uzgodnić wcześniej w kancelarii konkretny termin i godzinę (można telefonicznie).

6.) W uzgodnionym dniu i godzinie narzeczeni przychodzą z nastę­pującymi dokumentami:

a.) Dowody osobiste.

b.) Aktualne świadectwa chrztu z datą wysta­wienia nie starszą niż 3 miesiące w dniu spisania protokołu.

Na świadectwie chrztu powinien być wpis o przyjętym Sakramencie bierzmowania. Gdyby takiego wpisu nie było, należy udać się do parafii, w której był udzielony Sakrament bierzmowania i poprosić o wydanie Świadectwa przyjęcia tego Sakramentu.

c.) Jeżeli jest już zawarte małżeństwo cywilne – Świadectwo ślubu cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego.

d.) Jeżeli została ustalona wersja jak w punkcie

3.) należy przynieść „Zezwolenie …”

e.) Zaświadczenia z kursu przedmałżeńskiego i poradnictwa rodzinnego.

Dokumenty wymienione w punktach 6a, 6b, 6c, 6d i 6e są niezbędne w dniu spisania Protokołu.

7.) Po spisaniu protokołu przedślubnego otrzymacie Państwo m.in. zapowiedzi przedślubne, które trwają 2 tygodnie i kartki do spowiedzi. Teraz także należy przystąpić do pierwszej spowiedzi przedślubnej.

     *   *   *

8.) Pozostałe niezbędne dokumenty, które należy dostar­czyć w nieco późniejszym termie:

a.) Dane o świadkach (muszą być pełnoletni, przystąpić do Komunii św., Imię i Nazwi­sko, pełny adres, zawód i rok urodzenia).

b.) Potwierdzenie wygłoszonych zapowiedzi.

c.) Jeżeli ślub ma być tzw. konkordatowy, dostarczamy także dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (USC). Dokumenty te są ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia, dlatego do USC należy udać się w takim terminie, aby okres ważności dokumentów sięgał poza datę ślubu.

     *   *   *

9.) Na dzień przed ślubem należy przystąpić do drugiej spowiedzi przedślubnej.

10.) W dniu ślubu przynosimy do zakrystii Dowody osobiste, obrączki i kartki od spowiedzi.